Arkivplan.no

Arkivplan - Sande Kommune frå 01.01.2014

Larsnes sentrum

Utsikt Drageskaret

Arkivplanen skal være retningsgjevande for all dokumenthåndtering i Sande Kommune.

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at kommunen ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlova § 6 der det heiter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen for Sande kommune er ein total plan for organisering av arkivtenesta, samt ei oversikt over rutinane som gjeld for etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. Arkivplanen skal reviderast når det skjer endringar i organisasjonen eller saksgangen. Den skal ajourførast jevnlig, og gjennomgås årlig.

I kommunen er det rådmannen som har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1), arkivleiar har det daglege ansvaret for kommuna si arkivteneste.

Planen er administrativt godkjent og vert fortløpande justert.

Trond Arne Aglen
rådmann