Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

  1. Kommunalleiar for helse- og omsorg, vert å flytte til linja med overordna mål- og resultatansvar for eininga sjukeheim, eining til heimetenesta og eining funksjonshemma. Einingsleiarane for dei nemnte einingane skal framleis ha delegert mål- og resultatansvar for sine einingar. Kommunalleiar for helse- og omsorg skal framleis ha einingsleiarfunksjon for helsesenteret (legetenester, fysioterapi og helsestasjon).
  2. Kommunalleiar for oppvekst- og kultur vert å flytte til linja med overordna mål- og resultatansvar for einingane Larsnes oppvekstsenter, Kvamsøy oppvekstsenter, Gursken oppvekstsenter, Sandsøy oppvekstsenter, Gjerdsvika oppvekstsenter og Haugelia barnehage. Einingsleiarane for dei nemnte einingane skal framleis ha delegert mål- og resultatansvar for sine einingar. Kommunalleiar for oppvekst- og kultur skal framleis ha einingsleiarfunksjon for kultur, kulturskule og bibliotek.
  3. Kommunalleiar for plan- og utvikling vert å behalde på rådmannsnivå.
  4. Servicekontor, økonomikontor og IKT, som tidlegare låg under kommunalleiar for helse- og omsorg, vert å organisere under ein ny felles leiar, organisert som ein stabs-støttefunksjon på linja.

Personalleiar flyttast til linja, og rapporterer direkte til rådmannen.

 Nivået under rådmannen vert sektornivå, og leiarane på dette nivået får tittel sektorleiar.

Laster...